Vedtægter for Dansk Brygmester Forening

Vedtægter for Dansk Brygmester Forening
(Opdateret efter generalforsamlingen 25. marts 2014)
 
1. Foreningens navn:
Foreningens navn er “Dansk Brygmester Forening”.
Foreningens engelske navn er "The Danish Brewers' Guild".

2. Foreningens formål:
Foreningens formål er at fremme et kollegialt forhold mellem foreningens medlemmer og i det hele taget varetage deres interesser samt virke som gensidig understøttelses- og hjælpeforening.

Foreningens formål agtes nået ad følgende veje:

A. Gennem møder gives der lejlighed til meddelelser og diskussioner om emner af interesse for medlemmerne.

Bestyrelsen kan arrangere foredrag, for hvilke den er bemyndiget til at betale honorarer.

Ved møderne præsenteres nye medlemmer for forsamlingen.

Personer tilknyttet bryggeriindustrien kan sammen med et medlem deltage mod betaling som gæster ved foreningens sammenkomster efter aftale med bestyrelsen.

B. At være medlemmerne behjælpelig ved besættelse af ledige stillinger.

Oplysninger, der herved kommer bestyrelsen i hænde om enkelte medlemmer, skal behandles med absolut diskretion.

C. Gennem de af foreningen administrerede legater at yde hjælp og understøttelse i overensstemmelse med statutterne for disse legater.

Oplysninger, der herved kommer bestyrelsen i hænde om enkelte medlemmer, skal behandles med absolut diskretion.

D. Gennem en hjælpefond at yde hjælp til medlemmer af Dansk Brygmester Forening, disses efterladte ægtefæller og børn under 18 år.

E. Hjælpefonden administreres i overensstemmelse med de for denne gældende særlige vedtægter.

3. Foreningens medlemmer:
Nye medlemmer af foreningen kan optages efter følgende kriterier:
A. Personer med afgangseksamen som brygmester fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole eller lignende uddannelse.
B. Personer beskæftiget i stillinger inden for industrien der efter bestyrelsens skøn anses for kvalificerede til optagelse.

Medlemmerne er pligtige til at holde foreningen underrettet om ændring af stilling og adresse.
For medlemmer optaget under kriterium B ophører medlemsskabet, såfremt de overgår til en stilling i en anden industri.
Medlemskriteriet er ændret ved en ekstraordinær generalforsamling den 6. maj 1997, og de på det tidspunkt ekstraordinære medlemmer er overført som medlemmer optaget under kriterium B.

4. Optagelse af medlemmer:
Optagelse af medlemmer sker efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen med oplysninger om uddannelse og tidligere stillinger.

For godkendelse af ansøgning kræves accept fra alle bestyrelsesmedlemmer på to bestyrelsesmøder adskilt af en ordinær generalforsamling.

Optagelsen meddeles af bestyrelsen ved det første medlemsmøde, hvor det nye medlem er til stede.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens indstilling udnævnes af generalforsamlingen ved simpel majoritet.

Som æresmedlemmer kan optages personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent inden for bryggeriindustrien eller foreningen. Æresmedlemmer er kontingent fri.

5. Kontingent:
Kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag ved simpel majoritet.

For medlemmer, som på grund af alder eller sygdom fratræder deres stilling, kan kontingentet nedsættes eller helt bortfalde.

Et medlem uden stilling eller i trang kan af bestyrelsen midlertidigt fritages for betaling af kontingent.

Betalingen af kontingent erlægges én gang årligt uden udgift for foreningen.

Dersom et medlem trods gentagen skriftlig henvendelse ikke betaler kontingent inden for en i henvendelsen fastsat frist, betragtes dette som udmeldelse af foreningen.

Ønsker et én gang slettet medlem atter at indtræde i foreningen, sker optagelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 3 og 4.

6. Udmeldelse:
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 2 måneders varsel til en 1. januar.

7. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert medlem.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden udgangen af januar måned.

Samtidig med indkaldelsen skal der gives medlemmerne meddelelse om dagsorden tillige med ordlyden af de eventuelle forslag, der skal behandles, herunder bestyrelsens eventuelle forslag til nyvalg eller genvalg af et bestyrelsesmedlem.

Dagsorden skal omfatte:
Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  1. Fremlæggelse af det forløbne års reviderede regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  2. Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
  3. Valg af formand i henhold til vedtægternes § 10.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10.
  5. Valg af revisorer og revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 11.
  6. Eventuelt.

Valg af formand skal ske ved skriftlig afstemning, selvom ingen modkandidat er opstillet.

Kræver valg af bestyrelsesmedlemmer afstemning, skal afstemningen foregå skriftligt.

Stemmesedlerne skal for at være gyldige indeholde samme antal navne som antal ledige bestyrelsespladser under valg.

Bortset fra afstemninger, der ifølge vedtægterne skal foregå skriftligt, sker afstemninger ved håndsoprækning, medmindre medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer, kræver skriftlig afstemning.

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem.

Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted.

Generalforsamlingens forhandlinger indføres i en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

8. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem, kan afholdes når som helst efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af et sådant forlangende.

For ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler som for ordinær med hensyn til valg af dirigent, afstemninger og førelse af forhandlingsprotokol.

9. Dirigent:
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde samt afstemningerne og disses resultater, alt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens dagsorden.

10. Bestyrelse:
Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer og består af formanden og max.6 bestyrelsesmedlemmer. Mindst 2 af de 7 medlemmer skal være fra provinsen.

Formanden vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 3 år og kan genvælges.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen. Et afgående bestyrelsesmedlem kan genvælges for én periode, men kan derefter først vælges som bestyrelsesmedlem igen på den generalforsamling, der afholdes året efter, og genvælges efter samme regler.

Mindst et af bestyrelsesmedlemmerne (bortset fra formanden) skal være på valg ved hver ordinær generalforsamling. Om nødvendigt skal bestyrelsen udpege et medlem, der skal afgå for at muliggøre valg.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen kan ved indtrædende vakance supplere sig for tiden til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er bemyndiget til at antage lønnet medhjælp til udførelse af de forskellige arbejder i forbindelse med Dansk Brygmester Forenings daglige drift, men er selv ulønnet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes fravær næstformanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Ved bestyrelsesmøder gør i tilfælde af stemmelighed ved afstemning formandens stemme udslaget.

11. Revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.

Til at revidere det for foreningen udarbejdede og af bestyrelsen underskrevne driftsregnskab og balance vælges på hvert års ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne er tillige kritiske revisorer.

Revisorerne og revisorsuppleanten vælges for 3 år ad gangen og må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

12. Foreningens formue:
De af foreningens pengemidler, der holdes til disposition for den daglige drift, vil være at anbringe på konto i anerkendt pengeinstitut. De øvrige pengemidler vil være at anbringe i værdipapirer efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

Værdipapirer noteres på navn at tilhøre Dansk Brygmester Forening, ligesom kontiene altid skal lyde på foreningens navn.

Intet værdipapir kan sælges uden den samlede bestyrelses beslutning.
Kassereren, eller under dennes fravær formanden, er berettiget til at hæve af midlerne i pengeinstitut.

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for Dansk Brygmester Forenings gæld eller andre forpligtelser.

13. Vedtægtsændringer:
Forslag til ændring af vedtægterne samt foreningens ophør skal behandles på 2 generalforsamlinger.

Samtidig med indkaldelsen til en generalforsamling, hvor sådant forslag ønskes fremsat, skal forslagets ordlyd skriftligt tilstilles medlemmerne.

På den første generalforsamling skal forslaget i den forelagte eller den på generalforsamlingen ændrede form opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem. Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted.

Er der ikke opnået et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget i den forelagte eller ændrede form, er dette bortfaldet.

Opnås der et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder efter den første.

Samtidig med indkaldelsen gives der medlemmerne skriftlig meddelelse om ordlyden af eventuelle ændringer i forslaget.

På den anden generalforsamling sættes forslaget til afstemning uden yderligere ændringer.

Til vedtagelse af det fremsatte forslag kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Der er ved den anden generalforsamling samme adgang til at stemme ved fuldmagt som ved den første.

14. Foreningens ophør:
Er beslutning om foreningens ophør taget i overensstemmelse med vedtægternes § 13, skal foreningens aktiver og passiver opgøres og aktiveres. Evt. overskud overføres til Hjælpefonden til anvendelse i overensstemmelse med de for denne gældende vedtægter.

Dansk Brygmester Forening | CVR: 53289819 | Gamle Carlsberg Vej 16, 1799 København V  | Tlf.: 4060 3327