Vedtægter – hjælpefonden

Vedtægter for Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden.
(Opdateret efter generalforsamlingen 1. april 2009)
 
1. Fondens navn:
Fondens navn er ”Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden”.

2. Fondens formål:
A. Fondens formål er at yde hjælp til medlemmer af Dansk Brygmester Forening - eller ved dennes ophævelse de der var medlemmer deraf - disses efterladte ægtefæller og børn under 18 år.

B. At samle medlemmerne af Dansk Brygmester Forening til faglige møder og temadage.
C. At yde tilskud til videreuddannelse for medlemmer af Dansk Brygmester Forening.
 
D. At yde tilskud til studieophold og studierejser for medlemmer ad Dansk Brygmester Forening.
 
3. Fondens formue:
A. Fonden er en fortsættelse af den i 1922 på Dansk Brygmester Forenings stiftelsesdag oprettede “Dansk Brygmester Forenings Alderdomsfond” og overtager ved sin oprettelse alle aktiver og forpligtelser, som tilhørte eller påhvilede Alderdomsfonden.

B. Ethvert nyt medlem af Dansk Brygmester Forening betaler et indskud i Hjælpefonden. Indskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

C. Endelig kan gaver og legater modtages til anvendelse i overensstemmelse med vedtægterne.

4. Kapitalens anbringelse:
De af Hjælpefondens pengemidler, der holdes til disposition for den daglige drift, vil være at anbringe på konto i anerkendt pengeinstitut. De øvrige pengemidler vil være at anbringe i værdipapirer efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

Værdipapirer noteres på navn at tilhøre Dansk Brygmester Forening Hjælpefonden, ligesom kontiene altid skal lyde på Hjælpefondens navn.

Intet værdipapir kan sælges uden den samlede bestyrelses beslutning.

Kassereren, eller under dennes fravær formanden, er berettiget til at hæve af midlerne i pengeinstitut.

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for Dansk Brygmester Forening Hjælpefondens gæld eller andre forpligtelser.

5. Fondens medlemmer:
Enhver, der ved Hjælpefondens oprettelse var medlem af “Dansk Brygmester Forenings Alderdomsfond”, er også medlem af Hjælpefonden, så længe vedkommende er medlem af Dansk Brygmester Forening.

Ethvert medlem af Dansk Brygmester Forening optages som medlem, når indskud efter § 3 B er indbetalt.

6. Fondens ydelser:
Hjælp ydes i form af pengehjælp.

Pengehjælp ydes kun for ét år ad gangen, men der er intet til hinder for, at hjælpen kan gives til samme person flere gange efter omstændighederne, så længe vedkommende lever.

Bestyrelsen bestemmer hjælpens størrelse og tidspunkt for uddelingen.

Blanketter til ansøgning fås ved henvendelse til bestyrelsen og tilbagesendes til denne.

7. Fondens administration:
Fonden administreres af Dansk Brygmester Forening`s bestyrelse.

Ophører Dansk Brygmester Forening at eksistere, skal den ved ophøret siddende bestyrelse i Dansk Brygmester Forening snarest indkalde til generalforsamling i Hjælpefonden og der forelægge forslag til vedtægtsbestemmelser angående den fremtidige bestyrelse.

Disse bestemmelser vedtages med simpelt flertal af denne generalforsamling, der herefter foretager valg til bestyrelsen.

Revisorerne, der tillige er kritiske revisorer, har pligt til mindst én gang årligt at revidere Hjælpefondens regnskab samt at konstatere formuens tilstedeværelse.

8. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert medlem.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden udgangen af januar måned.

Samtidig med indkaldelsen skal der gives medlemmerne meddelelse om dagsorden tillige med ordlyden af de eventuelle forslag, der skal behandles.

Så længe Dansk Brygmester Forening består, skal Hjælpefondens generalforsamling afholdes i tilslutning til foreningens.

På generalforsamlingen fremlægges det af bestyrelsen i Dansk Brygmester Forening udarbejdede regnskab for Hjælpefonden i revideret stand til godkendelse.

Generalforsamlingen foretager eventuelt valg af bestyrelse i henhold til § 7 i vedtægterne for Dansk Brygmester Forening.

Bortset fra afstemninger, der ifølge vedtægterne skal foregå skriftligt, sker afstemninger ved håndsoprækning, medmindre medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer, kræver skriftlig afstemning.

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem.

Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted.
Generalforsamlingens forhandlinger indføres i en protokol, der underskrives af formanden og dirigenten.

9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem, kan afholdes når som helst efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af et sådant forlangende.

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler som for ordinære med hensyn til valg af dirigent, afstemninger og førelse af forhandlingsprotokol.

10. Dirigent:
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde samt afstemningerne og disses resultater, alt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens dagsorden.

11. Revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.

Til at revidere det for foreningen udarbejdede og af bestyrelsen underskrevne driftsregnskab og balance vælges på hvert års ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne er tillige kritiske revisorer.

Revisorerne og revisorsuppleanten vælges for 3 år ad gangen og må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

12. Vedtægtsændringer:
Forslag til ændring af vedtægterne samt Hjælpefondens ophør behandles på 2 generalforsamlinger.

Samtidig med indkaldelsen til en generalforsamling, hvor sådant forslag ønskes fremsat, skal forslagets ordlyd skriftligt tilstilles medlemmerne.

På den første generalforsamling skal forslaget i den forelagte eller den på generalforsamlingen ændrede form opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem. Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted.

Er der ikke opnået et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget i den forelagte eller ændrede form, er dette bortfaldet.

Opnås der et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder efter den første.

Samtidig med indkaldelsen gives der medlemmerne skriftlig meddelelse om ordlyden af eventuelle ændringer i forslaget.

På den anden generalforsamling sættes forslaget til afstemning uden yderligere ændringer.

Til vedtagelse af det fremsatte forslag kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Der er ved den anden generalforsamling samme adgang til at stemme ved fuldmagt som ved den første.

13. Fondens ophævelse:
Såfremt Dansk Brygmester Forening ophører at eksistere, fortsætter Hjælpefondens arbejde med de til den tid værende medlemmer.

Ophæves Hjælpefonden, skal dennes formue overgå til et legat efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Legatets renter skal fortrinsvis anvendes i overensstemmelse med Hjælpefondens formål i henhold til § 2, og i øvrigt i velgørende øjemed.
Dansk Brygmester Forening | CVR: 53289819 | Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V  | Tlf.: 4060 3327